Zoznam pracovníkov

Prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.


vedúci oddelenia meteorológie a klimatológie
F1 370, KAFZM FMFI UK

tel.: +421 2 65426820, +421 2 60295233, e-mail: Milan.Lapin


Prednáša predmety:
P – prednáška
VP – výberová P
S – seminár
Všeobecná a regionálna klimatológia (P)
Klíma strednej Európy a Slovenska (P)
Agrometeorológia a mikroklimatológia (P)
Fyzika oblakov a zrážok (P)
Aplikovaná klimatológia 1 a 2 (VP)
Zmeny klímy v minulosti, súčasnosti a budúcnosti (VP)
Medzinárodné aspekty klimatológie (VP)
Seminár z klimatológie (S)
 
Doktorandi
Š – školiteľ DRŠ
ŠŠ – školiteľ špecialista
MSc. M. Reza Pishvaei (Š, 2000-03) – variabilita zrážok
Mgr. L. Gáal (Š, 2001-05) – návrhové hodnoty zrážok
Mgr. M. Martíni (Š, 2003-2006) – numerické modely
Ing. J. Parajka (ŠŠ, 2000-01) – GIS hydrolog. prvkov
RNDr. M. Melo (ŠŠ, 2001-03) – klimatické scenáre
Ing. M. Kalaš (ŠŠ, 2001-03) – zmeny hydrolog. cyklu
Ing. B. Novotná (ŠŠ, 2002-03) – scenáre závlah
Ing. M. Juráková (ŠŠ, 2003-2004) – kl. zm. a mokrade
Ing. P. Baláž (ŠŠ, 2002-05) – klim. zmena a lesy
 
Diplomanti: L. Koišová (FMFI UK, 2004-06) – štatistické metódy
J. Pecho (Prír.F UK, 2003-05) – zmeny klímy
K. Šoóky (FMFI UK, 2001-03) – zrážky

Predtým 9 diplomantov na FMFI UK, Prír.F UK a STU

 

 

Vzdelanie:

1. Gymnázium: 1963 - 1966, Rimavská Sobota, SVŠ

2. Univerzita: 1966 - 1971, Komenského univerzita v Bratislave,

odbor: fyzika, špecializácia: meteorológia a klimatológia

3. Externá ašpirantúra: 1974 - 1982, Komenského univerzita v Bratislave,

CSc., (kandidát fyzikálno-matematických vied)

4. Postgraduálny kurz: 1984 - 1986, JASPEX, Komenského univerzita v Bratislave,

špecializácia: anglický jazyk

5. Získanie titulu RNDr.: 1977 Doktor prírodovedy

5. Habilitácia za docenta: 1999 Docent pre odbor fyzika

6. Inaugurácia na profesora 2005 Profesor v odbore fyzika

7. Vedecký stupeo IIa: 1988 Samostatný vedecký pracovník, priznané predsedníctvom SAV

 

Jazykové znalosti:

Angličtina, ruština a maiarčina (aktívne), nemčina (pasívne), slovenčina (materinský jazyk)

 

Zamestnanie terajšie:

Zamestnávateľ: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK)

Adresa: 842 48 Bratislava, Mlynská dolina, Pavilón F1,

Telefón: +421 2 60295 863, 654 268 20, 0908 575 538, Fax: + 421 2 654 258 82,

E-mail: lapin@fmph.uniba.sk

Funkcie: Vedúci katedry meteorológie a klimatológie FMFI UK (1996-2002).

Teraz vo funkcii profesor, vedúci oddelenia meteorológie a klimatológie a samostatný vedecký pracovník, pred­seda  rigoróznej komisie pre odbor „Meteorológia a klimatológia“, ga­rant  doktorandského programu v odbore „Meteorológia a klimatológia“ a garant  magisterského programu „Meteorológia a klimatológia“ v odbore „Fyzika“

 

Stručný prehľad doterajšieho zamestnania:

1971 až 1996 – Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava (Ko­šice, 1974-79) – rôzne funkcie

1996 až 2002 – vedúci katedry meteorológie a klimatológie, fakulta FMFI UK

1996 až doteraz – vysokoškolský pedagóg a samostatný vedecký pracovník FMFI UK

Júl 2004 – vedúci Oddelenia meteorológie a klimatológie, katedra KAFZM, fakulta FMFI UK

 

Stručný prehľad iných odborných aktivít:

1980 - 1988 zástupca v CIMO WMO a RGUMIP RVHP za Česko-Slovensko

1988 - 1990 člen pracovnej skupiny pre Klimatológiu v rámci krajín bývalej RVHP

1991 - 1992 podpredseda Národného klimatického programu ČSFR (do XII. 1992)

1991 - 1997 predseda odbornej skupiny pre klímu a chemizmus atmosféry SVD Gabčíkovo

1993 - 2001 predseda Národného klimatického programu SR a koordinátor projektu NKP SR

1994 - 1997 koordinátor Elementu 2 v projekte "US Country Studies" za Slovenskú republiku

1996 - 1999 predseda hlavného výboru Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV

od 1996 - člen vedeckej rady VÚZH (VÚMKI, Hydromeliorácie)

od 1997 - člen Vedeckej rady Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ)

od 1997 - člen štátnicovej komisie, odbor Meteorológia a klimatológia na FMFI UK

od 1997 - člen komisie doktorandského študia, odbor Meteorológia a klimatológia, v celej SR

od 1998 - predseda rigoróznej komisie, odbor Meteorológia a klimatológia, v celej SR

od 1998 - člen redakčnej rady Slovenského meteorologického časopisu

od 1998 - člen redakčnej rady časopisu Acta Meteorologica Universitatis Comenianae

od 1999 - člen redakčnej rady Revue Životné prostredie

od 1999 - člen redakčnej rady Contributions to Geophysics and Geodesy

od 1999 - 2005 člen komisie VEGA pre odbor Vedy o Zemi a vesmíre

od 2000 - člen komisie doktorandského študia, odbor Fyzická geografia na MU v Brne

od 2002 - člen Vedeckej rady Ústavu hydrológie SAV

od 2003 - národný korešpondent pre IAMAS v rámci „Slovak National Committee for IUGG“

od 2003 - člen predstavenstva Asociácie hydrológov Slovenska

od 2003 - člen výboru Slovenskej bioklimatologickej spoločnosti pri SAV

 

Stručný prehľad odborných, výskumných a vedeckých aktivít:

Numerická predpovei zrážok (diplomová práca); výpar z voľnej vodnej hladiny; mezoklimatický výskum (kandidátska dizertačná práca); op­timalizácia meteorologických a klimatologických pozorovaní v sieti staníc; korekcie syste­matických chýb meraní atmosférických zrážok; impakty (dôsledky) klimatických zmien na rôzne so­cio-ekonomické sektory; scenáre zmeny klímy, regionálna interpretácia výstupov globálnych modelov cirkulácie atmosféry pre SR; analýza zmien a premenlivosti klímy v SR v rôznych obdobiach; spracovanie štandardných klimatických normálov a testovania spoľahlivosti údajov; ana­lýza vzťahu zmien atmosféric­kého prúdenia a zmien iných klimatických prvkov; analýza vzťahu zmien a variability klímy a hydrologických procesov (v spolupráci).

 

Stručný prehľad riešených projektov ako zodpovedný riešiteľ od roku 1991:

VEGA - V2F35 v r. 1998 až 2003: „Výskum citlivosti systému klimatických pomerov Slovenska na klimatickú zmenu podmienenú globálnym rastom skleníkového efektu atmosféry...“. Granty VEGA č. 1/5196/98, 1/8255/01 a 1/1042/04.

Národný klimatický program SR – 1991 až 2001: „Projekty riešené pod gesciou MŽP SR a SHMÚ“

US Country Study Slovakia – 1995 až 1997: „Medzinárodný projekt zameraný na analýzu dôsledkov kli­matickej zmeny na rôzne sektory“ (zodpovedný riešiteľ ČÚ/Elementu 02).

Prebiehajúca klimatická zmena a jej dopady na rozvoj spoločnosti (10/2003 – 12/2005, riešiteľské pracovisko – Hydromeliorácie, š.p.), projekt v rámci tematického štátneho programu výskumu a vývoja (MŠ SR) „Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti“ a v oom etapa E 01: „Spracovanie regionálnych scenárov klimatickej zmeny a metodické postupy na ich aplikáciu“.

 

Stručný prehľad zahraničných ciest a stáží:

Rusko (1 mesiac, v rámci externej ašpirantúry, 1978 a 2 cesty po 7 dní), Poľsko (viac ciest v trvaní po 2 až 7 dní, spolupráca, konferencie, 1980 až 2001), Maiarsko (viac ciest v trvaní po 1 až 7 dní, spolu­práca, konferencie, 1980 až 2001), Švajčiarsko (viac pobytov v trvaní 4 dni až 2 týždne, konferencie, porady, 1985 až 2003), Nemecko (3 cesty po 7 dní, 2 konferencie a porada, 1981, 1990, 1994), Rakú­sko (viac ciest v trvaní po 1 až 7 dní, spolupráca, konferencie, 1980 až 2001), Taliansko (1 cesta, 6 dní, konferencia, 1998), Slovinsko (1 cesta, 6 dní, konferencia, 1996), Rumunsko (1 cesta, 7 dní, po­rada, 1985), Francúzsko (2 cesty, 6 a 7 dní, konferencia, 1993 a 2003), Švédsko (1 cesta, 6 dní, konfe­rencia, 1998), Mongolsko (1 cesta, 9 dní, porada, 1989), Irán (1 cesta, 8 dní, konferencia, 1996), USA (2 cesty, 5 a 15 dní, školenia, 1994 a 1995), Chorvátsko (1 cesta, 7 dní, konferencia ICAM, 2005)

 

Záujmy a iné: propagácia meteorológie a klimatológie v médiách a v prednáškach pre verejnosť, lite­ratúra faktu, turistika, fotogra­fovanie, šport (cezpoľný beh, bežky, biatlon), PC, 2 deti, 3 vnúčatá ...

 

15 významnejších publikácií od roku 1997:

(spolu: 47 publikovaných príspevkov do roku 1986 a 188 publikovaných príspevkov od roku 1987 do 2004 (okrem novinových a popularizačných článkov); od roku 1996 zaregistrovaných viac ako 200 citácií, celkove viac ako 350 citácií, z toho 55 v medzinárodnom citačnom indexe ISI)

 

Marečková, K., Lapin, M., Minárik, B., Mojík, I., Závadský, I., Závodský, D., Zuzula, I. (1997): (D. Závodský: Ed.) Country Study Slovakia, Final Report, U.S. Country Studies Program, Slovak Mi­nistry of the Environment, Slovak Hydrometeorological Institute, Bratislava, 108 pp.

Lapin, M., Faško, P. (1997): Inter-Sequential Variability of Atmospheric Precipitation Totals in Slo­vakia. Acta Meteorologica Universitatis Comenianae, Vol. XXVI, Comenius University Press, Brati­slava, 33-74.

Hlavčová, K., Szolgay, J., Čunderlík, J., Parajka, J., Lapin, M., (1999): Impact of Climate Change on the Hydrological Regime of Rivers in Slovakia. Monograph of the Slovak Committee for Hydro­logy. Polygrafia vedec­kej literatúry a časopisov SAV, Bratislava, 101 pp.

Lapin, M., Melo, M. (1999): Climatic Changes and Climate Change Scenarios in Slovakia. Meteoro­logický ča­sopis, 2, No. 4, Bratislava, 5-15.

Cebulak, E., Faško, P., Lapin, M., Šťastný, P. (2000): Extreme precipitation events in the Western Car­pathi­ans. In.: Prace geograficzne - Zeszyt 108, Images of Weather and Climate, Cracow, In­stitute of Geography, Jagelonian Uni­versity, Cracow, 117-124.

Lapin, M., Damborská, I., Faško, P., Melo, M., Šťastný, P. (2000): Scenarios of Climatic Extre­mes for Slo­vakia. In.: Prace geograficzne - Zeszyt 108, Images of Weather and Climate, Cracow, In­stitute of Geography, Jagelonian Uni­versity, Cracow, 159-170.

Hrvoľ, J., Lapin, M., Tomlain, J. (2001): Changes and variability in solar radiation and evapotran­spira­tion in Slo­vakia in 1951-2000. Acta Meteorologica Universitatis Comenenianae, XXX (2001), Bratislava, 31-58.

Lapin, M., Damborská, I., Melo, M. (2001): Downscaling of GCM outputs for precipitation time series in Slo­vakia. Meteorologický časopis, IV, No. 3, (2001), Bratislava, 29-40.

Yang, D., Goodison, B., Metcalfe, J., Louise, P., Eloma, E., Hanson, C., Golubev, V., Gun­ther, T., Milk­ovic, J., Lapin, M. (2001): Compatibility evaluation of national precipitation gage meas­ure­ments. Jour­nal of Geophys. Res., Vol. 106 (2001), No. D2, 1481-1491.

Damborská, I., Faško, P., Gera, M., Hrvoľ, J., Lapin, M., Melo, M., Nieplová, E., Šťastný, P., Tomlain, J. a i. z SHMÚ (2002): Atlas krajiny Slovenskej republiky (Mapy a prílohy č. 27, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 52, 58, 62 a texty na s. 326, 327, 334, 335). L. Miklós ed. MŽP SR Bratislava a Agentúra životného prostredia Banská Bystrica 2002, 344 s., ISBN 80-88833-27-2.

Gaál, L., Lapin, M., (2002): Extreme several day precipitation totals at the Hurbanovo observatory (Slova­kia) during the 20th century. Contributions to Geophys. and Geodesy, Vol. 32, No. 3, 197-213.

Lapin, M., Damborská, I., Gaál, L., Melo, M. (2003): Possible Precipitation Regime Change in Slovakia due to Air Pressure and Circulation Changes in the Euro-Atlantic Area until 2100, Contributions to Geophysics and Geodesy, Vol. 33, No. 3, 2003, 161-190.

Lapin, M., Hlavčová, K. (2003): Changes in Summer Type of Flash Floods in the Slovak Carpat­hians due to Changing Climate. Proceedings of the International Conference on Alpine Meteoro­logy and MAP2003 Meeting, Brig, Switzerland, 19.-23.V.2003, Publ. of MeteoSwiss, No. 66, 105-108.

Lapin, M., Melo, M. (2004): Methods of climate change scenarios projection in Slovakia and selected results. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 52, 2004, 4, 224-238.

Lapin, M. (2004): Detection of changes in the regime of selected climatological elements at Hurbanovo. Contributions to Geophysics and Geodesy, Vol.34/2, 2004, 169-193.

 

 

V Bratislave, 30.6.2005